Kierunek studiów - wychowanie fizyczne
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Biologia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
Egzamin wstępny

Kandydat w procesie rekrutacji ma obowiązek wziąć udział w próbie oceniającej sprawność fizyczną: pływanie* lub wielostopniowy bieg wahadłowy**.

Kandydat na studia może wziąć udział tylko w jednej wybranej przez siebie próbie.

* Pływanie

Kandydat ma do przepłynięcia dystans 50 metrów wybranym przez siebie, dowolnym stylem pływackim w odpowiednim limicie czasowym (pomiar z dokładnością do 0,1 sek.). Uzyskany czas zostanie przeliczany na punkty (tabela 1 i 2).

Tabela nr 1. Limity czasowe dla mężczyzn i przeliczniki punktowe:

Limit czasowy (Min: Sek.) Punktacja
0:35 i mniej 50 pkt
0:36 - 0:48 40 pkt
0:49 - 1:01 30 pkt
1:02 - 1:14 20 pkt
1:15 - 1:27 10 pkt
1:28 i więcej 0 pkt

 

Tabela nr 2. Limity czasowe dla kobiet i przeliczniki punktowe:

Limit czasowy (Min: Sek.) Punktacja
0:40 i mniej 50 pkt
0:41 - 0:53 40 pkt
0:54 - 1:06 30 pkt
1:07 - 1:19 20 pkt
1:20 - 1:32 10 pkt
1:33 i więcej 0 pkt

Termin i miejsce egzaminu:  19.07.2022, godz. 9.00, Kryta pływalnia „Karpik” ul. ks. Andrzeja Rabija 4, 35-118 Rzeszów

**Wielostopniowy bieg wahadłowy

Polega na wahadłowym bieganiu 20-metrowych odcinków tam i z powrotem we wzrastającym tempie podawanym przez sygnał czasowy, aż do odmowy (zmęczenia) badanego, lub spadku tempa biegu niezgodnego z podawanym sygnałem. Pokonany dystans w teście zostanie przeliczony na punkty (tabela 3 i 4).

Tabela nr 3. Przeliczniki punktowe dla mężczyzn za przebiegnięty dystans:

Dystans (metry) Punktacja
2140 i więcej 50 pkt
2120 - 1900 40 pkt
1880 - 1460 30 pkt
1440 - 1240 20 pkt
1220 - 1020 10 pkt
1000 i mniej 0 pkt

Tabela nr 4. Przeliczniki punktowe dla kobiet za przebiegnięty dystans:

Dystans (metry) Punktacja
1240 i więcej 50 pkt
1220 - 1040 40 pkt
1020 - 840 30 pkt
820 - 660 20 pkt
640 - 460 10 pkt
440 i mniej 0 pkt

Termin i miejsce egzaminu:19.07.2022, godz. 9.00, Hala sportowa, Budynek D12, Rejon Zalesie, ul. Zelwerowicza 8

Uwagi:

 1. Osoby zwolnione z konkursu świadectw i próby oceniającej sprawność fizyczną:
  Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego/ dojrzałości oraz:
  a) przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: uzyskanie medalu mistrzostw Polski, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Świata i Europy;
  b) posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i pierwszą Klasę Sportową.
 2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:
 • Mistrzostwa klasa, I klasa - 150 pkt. (kandydat zwolniony z próby oceniającej sprawność fizyczną)
 •  II klasa sportowa - 50 pkt.
 •  III klasa sportowa - 30 pkt.
 •  Trener danej dyscypliny sportowej - 40 pkt.
 •  Instruktor danej dyscypliny sportowej - 20 pkt.
 • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
 •  Inne uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.
 • Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym - 10 pkt.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.