Kierunek studiów - turystyka i rekreacja
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych pisemnej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Geografia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

  • Pilot wycieczek - 50 pkt.
  • Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
  • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
  • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.