Kierunek studiów - turystyka historyczna i kulturowa
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.