Kierunek studiów - technologia żywności i żywienie człowieka
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią lub fizykamatematykabiologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik przetwórstwa mleczarskiego
  • technik technologii żywności.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.