Kierunek studiów - ratownictwo medyczne
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/fizyka z astronomią - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie rozszerzonym części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie podstawowym, gdy kandydat zdawał na maturze biologię (biologia jest wówczas przedmiotem obowiązkowym, a matematyka dodatkowym)

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.