Kierunek studiów - praca socjalna
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski oraz język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Wiedza o społeczeństwie - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Biologia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.