Kierunek studiów - logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
Poziom studiów - I stopnia 
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - część pisemna  egzaminu maturalnego, zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Egzamin wstępny**

Egzamin wstępny będzie mieć formę rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas ustnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy:

  1. motoryka narządów artykulacyjnych - ocena motoryki warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy na podstawie prób wskazanych przez członków komisji (m.in. próby z testu H. Rodak);
  2. wyrazistość i prawidłowość artykulacji - oceniana na podstawie rozmowy, powtarzania logatomów i łamańców językowych;
  3. wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia - oceniana na podstawie swobodnej rozmowy oraz czytania;
  4. słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny (test paronimów).
Każdy z elementów oceniany jest w kategoriach: ocena negatywna - ocena pozytywna. Negatywna ocena z jednego z wyżej wymienionych elementów wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

** od kandydatów oczekuje się nienagannej wymowy i dykcji oraz dobrego słuchu fizycznego i fonematycznego;

Termin i miejsce egzaminu wstępnego: 13,14,15.07.2022 r. godz. 9.00-14.00. Al. Rejtana 16c, bud A1, p. 114

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.