Kierunek studiów - logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Poziom studiów - I stopnia 
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, język polski lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: geografia, biologia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminy maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Przedmiot wskazany przez kandydata - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.