Kierunek studiów - lingwistyka stosowana
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów  - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język niemiecki - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Inne możliwości kwalifikacji: patrz uwagi

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

UWAGI:

  • Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:
    Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób: poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3. Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%. Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony razy 2.
  • Punkty za opanowanie drugiego języka:
    Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni mu to wyższą liczbę punktów, jako kryterium dodatkowe zamiast wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (język niemiecki) uwzględnia się jedną z następujących informacji:

a) ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej - według przelicznika:

ocena 6 (celujący) = 100 punktów;

ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów;

ocena 4 (dobry) = 75 punktów;

ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów,

ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów.

Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka.

b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego lub odpowiedniego dokumentu:
Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową:
Przeliczenie poziomu biegłości języka potwierdzonego certyfikatem nastąpi według następującego schematu:
Poziom C2 - 200 punktów Poziom B1 - 75 punktów
Poziom C1 - 150 punktów Poziom A2 - 50 punktów
Poziom B2 - 100 punktów Poziom A1 - 30 punktów
Akty prawne zawierające dokumenty, które określają poziomy biegłości językowej:
- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,
- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.
Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki certyfikatów językowych zawartych w powyższych Rozporządzeniach.

  • Kandydat może uzyskać najwyższą liczbę punktów (200) za znajomość języka, który był jego językiem wykładowym podczas edukacji.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.