Kierunek studiów - lekarski
Poziom studiów - 6 letnie jednolite studia magisterskie
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

UWAGA!

O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z  przedmiotu obowiązkowego i nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z przedmiotu dodatkowego.

Brak  oceny z przedmiotu dodatkowego wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.