Kierunek studiów - jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny*

*w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego.
Egzamin wstępny sprawdzian praktyczny - patrz uwagi
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument / wokal).

UWAGI:

specjalność: wykonawstwo instrumentalne
trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja.
Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-25
Egzamin z instrumentu

a) obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat + improwizacja + temat
b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat + improwizacja + temat
c) sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według poniższych zasad:

  • dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
  • dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
  • dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych
0-60
Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-15

 

specjalność: wykonawstwo wokalne
Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem 0-25
Egzamin wokalny a) obowiązkowe wykonanie bluesa.
b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.
c) obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.
d) przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji - sprawdzian dykcji.
Uwaga!
Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły: temat + improwizacja + temat w odniesieniu do podpunktów a), b).
0-60
Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-15
  1. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.
  2. Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
  3. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
  4. Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

 

Termin  egzaminu:  13 lipca 2022 r.

 

Informacja dla kandydatów:

Wszystkich zainteresowanych studiami na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa zapraszamy na konsultacje. Szczegóły tutaj.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.