Kierunek studiów - instrumentalistyka
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny*

* w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Egzamin wstępny /jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają przeprowadzenie egzaminu Sprawdzian praktyczny**

** Uwagi

 

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Egzamin praktyczny z gry na instrumencie

FORTEPIAN
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- sonata klasyczna (całość)
- forma polifoniczna
- utwór dowolny
GITARA
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- dwie części kontrastowe sonaty, lub wariacje
- forma polifoniczna
- utwór dowolny
ORGANY
Prezentacja z nut utworów:
- preludium chorałowe J.S. Bacha
- I lub III część sonaty J.S. Bacha
- utwór dowolny
AKORDEON
Prezentacja z pamięci utworów:
- dwie części kontrastowe sonaty, lub wariacje (oryginalne)
- forma polifoniczna
- utwór dowolny

0-10

przelicznik: 1pkt=1x20

Sprawdzian dyspozycji słuchowych Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0-10

przelicznik: 1pkt=1x10

Sprawdzian umiejętności czytania nut a'vista Czytanie a’vista wybranego przez komisję fragmentu utworu muzycznego

0-10

przelicznik: 1pkt=1x10

Egzamin klauzurowy Samodzielne przygotowanie utworu wybranego przez komisję (czas 30 min)

0-10

przelicznik: 1pkt=1x10

Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności 

0-10

przelicznik: 1pkt=1x10

  1. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc.
  2. Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
  3. Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej 2 pkt, w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
  4. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 150 punktów (punkty uzyskane z zastosowaniem przelicznika).

Termin  egzaminu:  14 lipca 2022 r.

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.