Kierunek studiów - fizjoterapia
Poziom studiów - jednolite studia magisterskie
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.