Kierunek studiów - filozofia
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych. W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego, zdawanych przez kandydata na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.