Kierunek studiów - filologia rosyjska
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Drugi język obcy wskazany przez kandydata - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.