Kierunek studiów - filologia germańska
Poziom studiów- I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język niemiecki* lub inny język obcy nowożytny** na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Drugi język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.


* dla kandydatów z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego
** dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.