Kierunek studiów - filologia angielska
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Uwagi:

  • Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:
    Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka angielskiego) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób: poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3
    Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.
    Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony jest razy 2.
  • O przyjęcie na kierunek filologia angielska mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z przedmiotu obowiązkowego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.