Kierunek studiów - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Egzamin wstępny /jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają przeprowadzenie egzaminu Sprawdzian praktyczny*

* Uwagi 

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji słuchowych Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-10
Sprawdzian dyspozycji głosowych Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego (na przykład ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”). 0-10
Sprawdzian dyspozycji manualnych Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”. 0-10
Gra na instrumencie Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie 0-10
  1. Instytut Muzyki zapewnia akompaniament do utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”.
  2. Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą  egzaminu praktycznego zgłosić Komisji Rekrutacyjnej tytuły utworów wybranych z wyżej wymienionego zbioru.
  3. Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 3 punkty, w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
  4. Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

Termin  egzaminu:  15 lipca 2022 r.

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.