Kierunek studiów - dietetyka
Poziom studiów- I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka* - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*matematyka jako przedmiot dodatkowy może być brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym tylko w przypadku kiedy biologia jest przedmiotem obowiązkowym.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.