Kierunek studiów - biotechnologia
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia lub chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych technik analityk

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych technik analityk

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych technik analityk

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.