Kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów- stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród: geografiahistoriawiedza o społeczeństwie, matematyka - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.