Kierunek - architektura krajobrazu
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka, biologia, geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Akceptacja teczki z dziesięcioma rysunkami formatu A-3, wykonanymi dowolną techniką, przedstawiającymi: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420 x 297).

 

Uwaga!

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek: architektura krajobrazu - studia I stopnia powinni składać teczki z pracami do oceny Komisji Egzaminacyjnej pod niżej podany adres  w godzinach 11.00-13.00 od poniedziałku do piątku do dnia 15 lipca 2022 r.

Kolegium Nauk Przyrodniczych
ul. Ćwiklińskiej 1a, budynek D3
pokój 0.14 lub 0.25
35-601 Rzeszów

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.