Kierunek - administracja
Poziom studiów - I stopnia
Forma studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 z przedmiotów do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie lub język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Geografia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.