Kandydacie!

Tutaj znajdziesz wzory dokumentów, które mogą być Ci potrzebne w procesie rekrutacji

  1. wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej - zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  2. wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów
  3. wzór wniosku o wydanie skierowania na badanie lekarskie
  4. wzór-pełnomocnictwo (drukować dwustronnie)*

* Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie, gdy jest potwierdzone notarialnie. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na UR, Kolegialny Zespół Rekrutacyjny wykonuje kserokopię oryginału pełnomocnictwa i potwierdza za zgodność z oryginałem. Kserokopia pełnomocnictwa pozostaje w aktach kandydata.