• Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 30 maja 2022 roku i będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

 

 • Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazany adresy i numer telefonu:

e-mail: [email protected]

tel. (17) 872 12 02

 

 • Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować na studia na UR.

Należy pamiętać o tym, że jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków musi uiścić opłatę za każdy z nich.

 

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2022/2023?

150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj.: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;

100 złotych - w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego, w tym sprawdzeniu sprawności fizycznej - kierunek: wychowanie fizyczne, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego;

85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

 • Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

 

 • Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna?

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

 

 • Jeśli  wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej to opłatę uiszczam dwa razy?

Jeśli kandydat wybiera jeden kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej to opłatę uiszcza tylko raz.

 

 • Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Opłata będzie widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

 • Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję. Centralna Komisja Rekrutacyjna zgłasza zaistniałą sytuację administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 • Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak. Należy wówczas wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego ("0", słownie - zero) oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe (wpisać faktyczne oceny).

 

 • Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki  „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku.

 

 • Czy kandydaci ze starą maturą przystępują do egzaminów wstępnych? 

  Kandydatów ze starą maturą obowiązują te samy zasady kwalifikacji co kandydatów z nową maturą. Różni się tylko sposób przeliczania ocen ze świadectwa.

 

 • Co w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów I stopnia otrzymam później niż termin złożenia dokumentów?

Należy donieść zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku obrony.

 

 • W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce Kandydat > Rekrutacja cudzoziemców podane są zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można zgłosić się do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich, który udzieli niezbędnych informacji. E-mail [email protected], tel. 178721400

 

 • Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1) ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.)

2) zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie bankowym Uczelni.

3) zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.

 

 • Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe? 

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia.

 

 • Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana pobiera ze swojego prywatnego konta rekrutacyjnego  skierowanie na badania lekarskie. Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 

 • Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

 • Czy o przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje kolejność dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

 

 •  Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji będą publikowane na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.

 

 • Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Informacja dotycząca daty i miejsca składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów będzie udostępniona przez Kolegialny Zespół Rekrutacyjny na koncie kandydata w zakładce ogłoszenia.

 

 • Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, którego wzór można znaleźć w zakładce Kandydat > Rekrutacja 2022/2023 > Pliki do pobrania.

 

 • Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie do JM Rektora może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z kopią decyzji o nieprzyjęciu.

 

 •  Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne, z wyjątkiem kierunku lekarskiego prowadzonego w j. angielskim.

Od roku akademickiego 2014/2015 również osoby studiujące na dwóch lub więcej kierunkach nie ponoszą opłat za kształcenie.

 

 • Jaka jest różnica pomiędzy przedmiotem obowiązkowym a dodatkowym?

Przedmiot obowiązkowy - przedmiot wymagany w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego  tego przedmiotu uniemożliwia kandydatowi udział w rekrutacji na studia.

Przedmiot dodatkowy - przedmiot nieobowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje zero („0”) punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 • Co to jest kryterium dodatkowe?

Kryterium dodatkowe - to dodatkowy przedmiot z egzaminu maturalnego, brany pod uwagę wtedy, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek.

 

 • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach? 

   Uniwersytet Rzeszowski nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku. 

 

 •  Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na bezpieczeństwo wewnętrzne podczas poprzedniej rekrutacji? 

   Uniwersytet Rzeszowski nie podaje takich informacji, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.