Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki:

  • egzaminu dojrzałości;
  • egzaminu maturalnego;
  • egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
  • egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 

1. Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 

2. Wyniki z egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu lub egzaminów zawodowych przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

1% punktów = 0,75 punkty rekrutacyjne.

 

3. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Ocena (skala 1-6)

(matura zdawana od 1991 roku)
Punkty*

Ocena (skala 2-5)

(matura zdawana do 1991 roku)
Punkty*
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dostateczny (3) 72,5 dostateczny (3) 60
dobry (4) 115 dobry (4) 110
bardzo dobry (5) 157,5 bardzo dobry (5) 200
celujący (6) 200 - -

* W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.

 

4. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Matura IB

Punkty rekrutacyjne

(poziom podstawowy)

Matura IB

Punkty rekrutacyjne

(poziom rozszerzony)
Poziom SL (punkty) Poziom HL (punkty)
7 100 7 200
6 86 6 172
5 72 5 144
4 58 4 116
3 44 3 88
2 30 2 60
1 0 1 32
0 0 0

 

5. Absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

(liczba godzin od 2-3)

Poziom rozszerzony

(liczba godzin od 4-5)
9,51 - 10,00 100 200
9,01 - 9,50 90 176
8,51 - 9,00 80 152
8,01 - 8,50 70 128
7,51 - 8,00 60 104
7,01 - 7,50 50 80
6,51 - 7,00 40 56
6,00 - 6,50 30 32
0,00 - 5,99 0 0

 

Uwagi:

  • Przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.
  • Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 
  • Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje zero („0”) punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Nie dotyczy to kierunku lekarskiego, w przypadku którego brak oceny z przedmiotu dodatkowego wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
  • Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się kandydata na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną albo na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym, kandydatów z tzw. „starą maturą” obowiązują te same kryteria kwalifikacji (przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu), co kandydatów z „nową maturą”.
  • Kandydat na studia, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 1 PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.