Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  • O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:
dyplom z wyróżnieniem 60 pkt.
ocena bardzo dobry (5) 50 pkt.
ocena dobry plus (4,5) 45 pkt.
ocena dobry (4) 40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5) 35 pkt.
ocena dostateczny (3) 30 pkt.
  • O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:
5,0 50 pkt.
4,51 - 4,99 45 pkt.
4,0 - 4,50 40 pkt.
3,51 - 3,99 35 pkt.
3,0 - 3,50 30 pkt.
  • O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów drugiego stopnia, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:
ocena bardzo dobry (5) 50 pkt.
ocena dobry plus (4,5) 45 pkt.
ocena dobry (4) 40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5) 35 pkt.
ocena dostateczny (3) 30 pkt.

Uwagi:

  • W przypadku, gdy jako kryterium kwalifikacyjne brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.
  • Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się kandydata na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne albo na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.