Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez UR w roku akademickim 2022/2023 określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 145-2022 Rektora UR w sprawie limitów przyjęć

Limit przyjęć to informacja ilu kandydatów może zostać przyjętych na dany kierunek studiów
lub jaka jest wymagana ilość kandydatów konieczna do jego uruchomienia.

Określenia odnoszące się do limitów przyjęć na studia:

 • poziom kształcenia 
  - I stopień lic. (studia 3-letnie),
  - I stopień inż. (studia 3,5-letnie),
  - jednolite studia magisterskie (studia 5-letnie),
  - II stopnia (studia 2-letnie uzupełniające);
 • profil kształcenia
  P - praktyczny, O - ogólnoakademicki;
 • limit przyjęć 
  liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ;
 • min.
  limit przyjęć minimalny - najmniejsza liczba kandydatów do przyjęcia, wymagana do uruchomienia kierunku studiów;
 • max. 
  limit przyjęć maksymalny - nieprzekraczalna liczba kandydatów, którzy mogą rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów;