Zgodnie z Uchwałą nr 393/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (z późn. zm.) laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2022/2023

Uwagi!

  • Laureat oraz finalista olimpiady zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej - dotyczy kierunku, dla którego uwzględniona jest dana olimpiada (patrz: Załącznik do uchwały nr 393/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) 
  • Podstawą uzyskania uprawnienia jest przedłożenie oryginału dokumentu, wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady stwierdzającego zajęte miejsce w eliminacjach centralnych oraz status laureata/finalisty olimpiady centralnej. Z uprawnienia można skorzystać tylko raz - w roku zdania matury.