Dokumenty dostarczają jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.


Dokumenty będą przyjmowane przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne w formie tradycyjnej, w terminie i miejscu wskazanym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. Możliwe będzie również przesyłanie dokumentów drogą pocztową po uzgodnieniu tego z właściwym Kolegialnym Zespołem Rekrutacyjnym.

Wyjątek stanowią Polacy z maturą bądź dyplomem zagranicznym lub międzynarodowym, którzy w celu ustalenia wyniku kwalifikacji składają komplet dokumentów, wgrywając je w system IRK lub dostarczając osobiście albo za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej

(ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, budynek biblioteki, pokój 45).


        Kandydat na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

2) poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

a) jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN (świadectwo) - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie,

b) dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

3) 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

5) oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

7) inne dokumenty określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej lub w odrębnych przepisach.


Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.