Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademick

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

przedział średniej

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa posiada rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie dziejów społecznych i gospodarczych oraz historii kultury materialnej od starożytności do współczesności, zorientowaną na praktyczne zastosowanie w działalności turystycznej, kulturalnej, medialnej i reklamowej; pogłębioną wiedzę metodologiczną pozwalającą na wykonywanie zadań w obsłudze ruchu turystycznego i orientowanie się w zasadach tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w branży turystycznej.

Perspektywy zatrudnienia: 

  • jednostki administracji publicznej i jednostki samorządowe związane z turystyką lub kulturą, oraz instytucje i organizacje branżowe zajmujące się upowszechnianiem i organizacją turystyki,
  • firmy komercyjne prowadzące działalność w zakresie turystyki lub kultury,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sektorze turystyki i kultury.