Kierunek - rolnictwo

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich.

Wiedza i umiejętności w obszarze nauk rolniczych na poziomie studiów I stopnia.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów w obszarze nauk rolniczych.

Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis  efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku rolnictwo posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk rolniczych, z uwzględnieniem problematyki związanej z agrobiznesem, doradztwem na rzecz firm sfery agrobiznesu, w tym przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, firm handlowych, usługowych, przedsiębiorstw rolnych i innych. Potrafi dokonać oceny stosowanych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz prowadzić negocjacje w biznesie, planu przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan). Zna i rozumie problemy dotyczące alternatywnych kierunków produkcji roślinnej i użytkowania zwierząt oraz zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności obszarów wiejskich. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu nauk rolniczych.