Kierunekpraca socjalna

Poziom- II stopnia

Formastudia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształceniaogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem*.

*Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowywany do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego. Może podjąć  pracę w:

 

  • w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli;
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wszelkich typów;
  • w szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, policji, zakładach penitencjarnych;
  • w organizacjach pozarządowych i w administracji państwowej (głównie samorządowej);
  • w prywatnych przedsięwzięciach pomocowych, edukacyjnych itp.
  • w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej ;
  • w instytucjach realizujących projekty systemowe i konkursowe, np. z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dotyczące ekonomii społecznej i inne.