Kierunek - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Wiedza i umiejętności na poziomie studiów I stopnia z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu ukończenia studiów dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów kształcenia określonych w programie studiów, które ukończył.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje szeroką i usystematyzowaną wiedzą w dziedzinie nauk rolniczych z bazą w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ według ESOKJ posługując się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi wykonać zaawansowane zadania o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ocenia wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania a także projektuje instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada wykształcenie interdyscyplinarne co pozwala mu na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i obrotem energią oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie. Jest przygotowany do prowadzenia badań nad produkcją energii z uwzględnieniem OZE, a także gospodarowania odpadami.