Kierunek - muzeologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

 ** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym  aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk pedagogicznych i w instytucjach muzealnych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeum i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych. 

Absolwent może podjąć pracę:

  • w placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;
  • jako edukator muzealny w muzeach i pokrewnych placówkach kultury;
  • w innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.