Kierunek - mechatronika

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki/praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub równorzędnych np. Bachelor's degree lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej, informatyki, automatyki, elektroniki oraz inżynierii materiałowej, znajomość języka obcego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka.

Średnia ze studiów dla absolwentów innych kierunków studiów
z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów kierunków studiów z innej dziedziny niż nauki inżynieryjno-techniczne.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny  - ocena z lektoratu z ostatniego semestru studiów I stopnia

 Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia na kierunku mechatronika trwają 3 semestry. Po pierwszym semestrze można wybrać jedną z dwóch specjalności: Systemy Pomiarowe i Sterujące (SPiS) lub Projektowanie i Sterowanie Procesami Wytwarzania (PiSPW)

Specjalność SPiS rozwija umiejętności w zakresie technik pomiarowych i projektowania układów sterowania, natomiast specjalność PiSPW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wytwarzania

Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki i będzie przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej; kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent kierunku mechatronika będzie przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Uzyskana widza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój w kierunku wybranej dyscypliny technicznej.