Kierunek - kulturoznawstwo

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

 

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalające mu na pracę w instytucjach kultury i turystyki na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem daną jednostką. Absolwent posiada także kwalifikacje do powoływania własnych inicjatyw związanych z sektorem organizacji pozarządowych.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności  Edukacja w placówkach kultury otrzymuje przygotowanie pedagogiczne dające mu kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Dzięki temu uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć i warsztatów dla wspomnianych grup we wszelkiego rodzaju ośrodkach i instytucjach kultury.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Turystyka kulturowa otrzymuje wiedzę i umiejętności pozwalającemu na podejmowanie działań na styku kultury i turystyki w tym opracowywanie szlaków kulturowych, tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej.

Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu specjalności Pracownik instytucji kultury otrzymuje wiedzę i umiejętności przybliżające mu zasady funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i organizacji z sektora kultury dzięki czemu zyskuje on możliwość podejmowania zatrudnienia w tego typu jednostkach.