Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne / niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny**

Wymagania wstępne /kompetencje oczekiwane od kandydatów

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz dysponować adekwatną wiedzą i umiejętnościami

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt

Dobry plus (4,5) - dobry (4,0)

4 pkt

Dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0)

3 pkt

 

 

specjalność:  wykonawstwo instrumentalne

punktacja


 

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

 

 

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

 

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 

0-15

Egzamin z instrumentu

 

a) obowiązkowe przygotowanie formy bluesa

b) obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie - ballady

c) obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

 

0-70

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-10

 

 

Uwagi w odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru:
John (Jack) S. Pratt's - "14 Modern Contest Solos for Snare Drum"

 

specjalność:  wykonawstwo wokalne

 

punktacja

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

 

 

Egzamin wokalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa.

b) Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem.

c) Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

d) Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów:

Lulaby of Birdland

Just Friends

Body and Soul

Angel Eyes

0-85

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-10

Uwagi w odniesieniu do egzaminu wokalnego:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) obowiązkowe przygotowanie czterech standardów- wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej.

4) uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci pliku „wave”, „mp3” lub płyty CD o dobrej jakości.  Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.

5) Kandydat ma obowiązek przedłożyć przed egzaminem aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument/wokal).

 

Uwagi

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

           

** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia zespołów wokalnych/instrumentalnych, obsługi systemów muzycznych, wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata. Przygotowuje absolwenta do podjęcia większości wyzwań w obszarze muzyki rozrywkowej.