Kierunek - informatyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla osób, które ukończyły kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków: informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana.

0 pkt za kryterium dodatkowe - dla absolwentów innych kierunków studiów.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę informatyczną popartą umiejętnościami z zakresu:

programowania współbieżnego, zaawansowanej algorytmiki, kryptografii, komputerowego przetwarzania obrazów oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji. Jego kompetencje uzupełnia umiejętność modelowania procesów oraz znajdowania rozwiązań optymalnych lub zbliżonych do optymalnych. Kompetencje te uzupełnia znajomość przepisów o ochronie własności intelektualnej czy prawie pracy.