Kierunek - historia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.  Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz z zakresu podstaw dydaktyki,
a także częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

 

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

przedział średniej

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

- historii, nauk społecznych oraz wybranej specjalizacji

- elementów warsztatu badawczego historyka, nurtów historiograficznych i metodologicznych

- złożonych uwarunkowań historycznych rozwoju współczesnej cywilizacji

- uwarunkowań badań naukowych