Kierunek  - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Wiedza i umiejętności  nabyte podczas studiów I stopnia, ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz wiedza z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

dobry plus (4,5), dobry (4,0)

4 pkt.

dostateczny plus (3,5),

dostateczny (3,0)

3 pkt.

2. Sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian umiejętności słuchowych

 

 Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych

0-10

Sprawdzian umiejętności głosowych

Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni

0-10

Sprawdzian umiejętności manualnych

Dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej

0-10

Gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze - od baroku do współczesności

0-10

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna z toku studiów

4

Uwagi

Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania i emisji głosu.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej;

- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;

- zespołów tanecznych;

- zajęć muzyczno - ruchowych w różnego typu placówkach; 

- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;

- działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych

-animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.