Kierunek - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków wchodzących   w obszar nauk humanistycznych i społecznych.  

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ze studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kończy studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, komunikacji społecznej i mediów oraz literaturoznawstwa, co umożliwia mu uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia : redaktorska oraz copywritng i kreowanie wizerunku.

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu wielu przedmiotów, do których należą: społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, genologia dziennikarska, montaż zaawansowany, tworzenie stron internetowych, fotografia prasowa i reklamowa, zarządzanie mediami, pragmatyka językowa, metodologie badań medioznawczych, metodologie badań językowo-kulturowych, główne nurty literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku, praca z kamerą i mikrofonem, social media, webwriting, język obcy nowożytny.