Kierunek:  dietetyka

Poziom: II stopnia

Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

O przyjęcie na kierunek dietetyka studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku dietetyka.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym
z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział

średniej

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku dietetyka II stopnia zdobywa umiejętności zawodowe i uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka, który polega na:

 • planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
 • stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 • planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 • samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 • kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 • prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej
  i produkcyjnej;
 • uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • udzielaniu porad dietetycznych;
 • prowadzeniu edukacji żywieniowej.

Absolwenci kierunku dietetyka II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych.

Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej oraz kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.