Kierunek - architektura krajobrazu

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub na kierunkach pokrewnych mieszczących się w dziedzinach nauk: rolniczych, inżynieryjno-technicznych lub sztuki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

*w przypadku studiów I stopnia (sześciosemestralnych) , komisja programowa ustala przedmioty (suma punktów ECTS = 30) do uzupełnienia w toku studiów II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i sztuk pięknych. W swych pracach z zakresu projektowania, kształtowania krajobrazu i urządzania obiektów architektury krajobrazu, potrafi wykorzystać wiedzę z wymienionych wyżej obszarów dobierając właściwe techniki, analizy, metody i narzędzia. W wykonywanych pracach uwzględnia aspekty przyrodnicze, historyczne, artystyczne, społeczne i ekonomiczne. Absolwent potrafi rozwiązywać zadania badawcze i projektowe z zakresu kształtowania krajobrazu w skali regionu (w tym - parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych); skali miejscowej (w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i obszarów niezurbanizowanych); oraz z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w:

- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

- jednostkach administracji rządowej i samorządowej; jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne
i ruralistyczne;

- zarządach parków narodowych i krajobrazowych; instytutach naukowo-badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych; - instytucjach zajmujących się poradnictwem
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu; Ponadto jest przygotowany do pracy w firmach zagranicznych, związanych z Architekturą Krajobrazu. Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać prace badawcze i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).