Kierunek - archeologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem**

 

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie :

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100


** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii oraz zmian kulturowych zachodzących na ziemiach Polski i krajów sąsiednich od pradziejów po okres historyczny. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie ćwiczeń terenowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie analizować źródła archeologiczne, a także właściwie ocenić wartość i przydatność analiz archeometrycznych, antropologicznych, archeozoologicznych i archeobotanicznych. Zna i potrafi stosować zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym z zakresu systemu informacji geograficznej i dokumentacji trójwymiarowej. Zna problematykę  związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją nauki.

Absolwenci mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.