Kierunek - zdrowie publiczne

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

O przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne studia II stopnia, mogą ubiegać się absolwenci  następujących kierunków studiów I stopnia: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, dietetyka oraz absolwenci kierunku lekarskiego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia. **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia posiada poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej zbiorowości;
 • rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich;
 • planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
 • prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności;

oraz uzyskiwania kompetencji włączania się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych  funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie:

 • opieki społeczno-medycznej;
 • promocji zdrowia;
 • edukacji prozdrowotnej;
 • nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
 • organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.