Kierunek - wychowanie fizyczne

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

1

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku wychowanie fizyczne

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia *

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia**

 

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Absolwent może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji np. jako:

  • instruktor sportu,
  • instruktor fitness, tańca, gimnastyki korekcyjnej
  • trener personalny
  • trener przygotowania motorycznego,
  • trener zdrowia