Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:

ocena

punkty

dostateczny (3,0)

40

plus dostateczny (3,5)

55

dobry (4,0)

70

plus dobry (4,5)

85

bardzo dobry (5,0)

100

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:

przedział średniej punkty
3,0 - 3,10 5
3,11 - 3,20 10
3,21 - 3,30 15
3,31 - 3,40 20
3,41 - 3,50 25
3,51 - 3,60 30
3,61 - 3,70 35
3,71 - 3,80 40
3,81 - 3,90 45
3,91 - 4,0 50
4,01 - 4,10 55
4,11 - 4,20 60
4,21 - 4,30 65
4,31 - 4,40 70
4,41 - 4,50 75
4,51 - 4,60 80
4,61 - 4,70 85
4,71 - 4,80 90
4,81 - 4,90 95
4,91 - 5,0 100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa posiada rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie dziejów społecznych i gospodarczych oraz historii kultury materialnej od starożytności do współczesności, zorientowaną na praktyczne zastosowanie w działalności turystycznej, kulturalnej, medialnej i reklamowej; pogłębioną wiedzę metodologiczną pozwalającą na wykonywanie zadań w obsłudze ruchu turystycznego i orientowanie się w zasadach tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w branży turystycznej.

Perspektywy zatrudnienia: 

  • jednostki administracji publicznej i jednostki samorządowe związane z turystyką lub kulturą, oraz instytucje i organizacje branżowe zajmujące się upowszechnianiem i organizacją turystyki,
  • firmy komercyjne prowadzące działalność w zakresie turystyki lub kultury,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sektorze turystyki i kultury.