Kierunek - technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich takich kierunków jak: technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności lub innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, a w szczególności ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej, podstaw żywienia człowieka oraz oceny jakości żywności.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów innych kierunków studiów niż wymienione, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej technologia żywności i żywienia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Wykazuje kompleksowe, interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk podstawowych ze szczegółową wiedzą z obszaru nauk technicznych, biologicznych, chemicznych oraz ekonomicznych. Zna procesy technologiczne związane z produkcją żywności, nowoczesne metody utrwalania żywności, technologie przechowalnicze oraz potrafi je modyfikować lub proponować nowe rozwiązania. Ponadto ma specjalistyczną wiedzę z zakresu racjonalnych zasad żywienia człowieka w prewencji chorób dietozależnych oraz zasad marketingu. Zna i rozumie zasady nowoczesnych metod analitycznych oraz potrafi je dobierać i w razie potrzeby modyfikować w zależności od rodzaju analizowanego materiału. Wykazuje umiejętność planowania prostych zadań badawczych z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, dobierania metod i urządzeń analitycznych oraz interpretacji i krytycznej analizy otrzymanych wyników. Potrafi posługiwać się technologia informatyczną oraz językiem obcym z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej.