Kierunek - sztuki wizualne

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) oraz innych dokonań artystycznych. Dodatkowo kandydaci składają w/w dokumentację w formie cyfrowej na płycie CD.

2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci na tym kierunku.

Stosuje się następującą skalę punktów:

- dorobek artystyczny kandydata: od 0 do 15 punktów,

- rozmowa kwalifikacyjna: od 0 do 15 punktów.

Uwaga: Zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów na kierunek: sztuki wizualne w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdują się w pliku do pobrania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku sztuki wizualne posiada umiejętności: przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej; do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiada wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.